พญ.กิตติมา นพเก้ารัตนมณี

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
- สาขา อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ( Critical Care Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.กิตติศักดิ์ ธัญวิรัณโรจน์

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

อังคาร

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
- สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ( Nephrology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ. กฤช กลั่นสุภา

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.พยุพล จันทร์สมบูรณ์

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
- สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ( Nephrology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ศิวานนท์ นวเลิศปัญญา

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.สายัณห์ บูรณวนิช

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstertrics and Gynaecology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.วราพร อัศวภารุจ

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

-

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ปฎินันท์ จีรวัฒนาพันธ์

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ ( Surgery )
- สาขา อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ( Trauma Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.เทียนชัย คงเกษม

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ ( Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►