นพ.จรัญ เหลืองสะอาด

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ศราวุธ พุ่มพวง

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ตระกูล พลแกล้ว

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

พุธ พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ถิรโรจน์ เซียงทอง

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

จันทร์ พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.สุระ นริสศิริกุล

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.สหเทพ สว่างเนตร

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

อังคาร

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.จุมพล สมประสงค์

แผนก จิตเวช


ตารางออกตรวจ

อังคาร

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จิตเวชศาสตร์ ( Psychiatry )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.สุขุมาลย์ เล็กมีชัย

แผนก จิตเวช


ตารางออกตรวจ

จันทร์ พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จิตเวชศาสตร์ ( Psychiatry )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.พิชญา ตันธนวิกรัย

แผนก จิตเวช


ตารางออกตรวจ

จันทร์ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น ( Child and Adolescent Psychiatry )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ. โสภิดา สำราญสุขเสมอ

แผนก รังสีวิทยา


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย ( Diagnostic Radiology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►