พญ.ยุพา ศรีวราสาสน์

แผนก


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstertrics and Gynaecology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ชัชพงษ กุลกฤษฎา

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

คลินิกหัวใจ วันพุธ

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ. กัณฐัศ ศุภกาญจนกันติ

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ธเนศ ปิ่นทอง

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )( Ophthalmology )
- สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ. สุวิมล อังคเศกวินัย

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
- สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ( Nephrology )
- สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ. สุพงศ์ จงสกุล

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

อังคาร

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
- สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ( Nephrology )
- สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ. วรพัฒน์ ชัยวัฒน์

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.สุริยะ ศิริเลิศพรไชย

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา อายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
- สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ( Gastroenterology )
- สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ( Preventive Medicine, Public Health )
 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ. ธนภัทร วงศ์ระพี

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา สาขาอายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ. อิทธิเดช กำธรธนกาญจน์

แผนก อายุรกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา สาขาอายุรศาสตร์ ( Internal Medicine )
- สาขา อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ( Cardiology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►