พญ.อรวรรณ ตั้งทองเพ็ชร

แผนก สูติ-นรีเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
- สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstertrics and Gynaecology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.ณิชา นาคสุขสกุล

แผนก สูติ-นรีเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ( Obstertrics and Gynaecology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.โชติรส สมยาประเสริฐ

แผนก สูติ-นรีเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง: ยังไม่มี (None) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.เพชรรัตน์ ปิ่นประชานันท์

แผนก สูติ-นรีเวชกรรม


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.ไพลิน ตันโชติเวช

แผนก สูติ-นรีเวชกรรม


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.ชุติมา กรรณสูต

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )
- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
- สาขา อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ( Neonatal-Perinatal Medicine )

 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.พิมลวรรณ โกศลรัตนพร

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.ภัทธีรา เศรษฐบุตร

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา สาขากุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics)
- สาขา อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ( Developmental and Behavioral Pediatrics )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ. จิรณัฏ พวงแก้ว

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics ) 
- สาขา อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ( Pediatric Cardiology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.สิริรัตน์ อัศวฤกษ์นันท์

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )
- สาขา อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ( Pediatric Nephrology )

 

ดูประวัติแพทย์ ►