พญ.ประภาพร เส็งสาย

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

-สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.สวรรยา อังคเศกวินัย

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.พัชรี มาบุญญานนท์

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.อรกัญญา ฉิมพาลี

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )
- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.พร้อมพล หิรัญกนกพันธ์

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา สาขาวิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

ดูประวัติแพทย์ ►